جمعه 5 شهریور‌ماه سال 1389

ویزای مسافرت به اروپا (ویزای توریستی)


ویزای اروپا: 1ساله

1) مدت اعتبار اقامت : 1 سال

2) مدت زمان انجام پروسه : 1 ماه


ویزای اروپا : 3 ماهه

1) مدت اعتبار اقامت : 3 ماه
2)مدت زمان انجام کار : 1 ماه